Hoggansa Manneen Barnootaa

Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Akka waligalaatti Godina Arsii keessa waggoota gara 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee. ulaagaalee dandeettiiwwan sadarkaa gita hojiif barbaachisoo ta’an (qophii barnootaa fi muuxannoo hojii sadarkaa gita hojichaaf barbaachisu) guutee argamuu qaba. Dabalataanis, Magaalaa Laga Xaafoo Laga daadhii keessatti manneen barnootaa 50 ta'an abbootii qabeenyaa dhuunfaadhaan kan jiran yoo ta'anis manneen barnoot Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti Sartifikeettiin lafti mana jireenyaa hojjettoota Mootummaa , Qonnaan bulaafi dhaabbilee tajaajila hawaasummaatiif oolu Dr Abiyyii Ahimadiin Kenname. Oromia Communication Bureau Today at 9:59 PM Taatee Yeroo ammaa Addabaabaayii masqalaa - (BDhKMNO Fulbaana 12/20 12)-Fiigichi Irreecha Hora Finfinnee Addabaabaayii masqalaatti eegalamuufi. Gahee Hojii Koree Ramaddii Sadarakaa Aanaa a. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee. @Jeza10 👉ODDUU Sport 👉 Dhimmaa jalalaa 👉 Haala yeroorati ibsa kamiyu ni kena. Karoorri sadaffaammoo hojii hawaasummaa hojjechuudha. Finfinnee, Hagayya 16,2011(FBC) – Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad hoggansa haaraa Sudaanif ergaa baga gammaddanii dabarsan. - Barattootni lammii amala gaarii qaban ta'uu barnoota isaanii irratti akka ciman dhumaa barnootaa Waggaa irratti badhaasuu. Barattota dhaabbatoota barnootaa sadarkaa Ol'aanaatti galaniif akka maatiin foormii itti gaafatamummaa dursee malattessu taasisamuun yaada wal falmisiisaa ta'ee jira. OBN Gur 11,2011 - Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa'inaa 180 baasii Birrii biiliyoona 3 caaluun ijaarramaan hojii eegaluu Biroon Barnoota Oromiyaa beeksiseera. Haala kanaan yeroo ammaatti nammootni 75 ol nama hidhaa Wayyaaneetti dararamaa jiraachuu fi waraanni motummichaa nama karaarra deemu kamuu arginaan gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Kana malees magaalaa Mandii,Najjoo fi Qilxuu Kaaraa jedhamu keessatti barruun warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhu heddumminaan faca’uu fi buufata fayyaa fi manneen barnootaa akkasumas waajjiraalee Mootummaa biratti faca’ee kaan maxxanfamaa ooluun loltootaa fi kaabinoota Wayyaanee guddoo kan rifachiise ta’uu Qeerroon gabaasa. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee. Kana irraa yeroo ilaallu, Meeshaaleen Qulqullaa’oo irra caalaatti kan argaman namoota dhuunfaa fi namoota amantaan isaanii faallaa ta’e irraayi. BREAKING! Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo armaan gadii irra gahanii jiru. Kanaafuu manneen murtii Oromiyaa dhugaa jiru hubachuun tarkaanfii sirrii fi seeraa warreen fudhachaa jirtan galatni keessan bilisummaa haa ta'uu jechaa ilmaan Oromoo manneen murtii Wayyaanee garaagaraa keessa jirtan waan dhugaa hojjettaniif midhaan fedhe iyyuu yoo isin irra ga'ee uummatni Oromoo cufti dugda keessan duuba jiraachuu hubachuun. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf keennaniin beeksisaniiru. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Manneen barnootaa istaandaardii Biiroon Barnootaa Oromiyaa kaa'e kan hin guunne akka godinichaatti manneen barnootaa dhuunfaa shan irratti tarkaanfii fudhachuun akka cufaman taasifameeras jedhaniiru. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa. The National Youth Movement for Freedom and Democracy. Dhiheenya kana Televiiziyoonni Motummaa naannoo, Televiiviisiyooni Oromiyaa, Kaarikulamiin yokaan sirni barnootaa haraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaa fi bahuu isaa, tartiiba barsiisa. Labsii hoggansa gumii sanaa irraa akka hubannetti gumiin kuni haala milkaa'en xumurameera. Gammachiis Zawduutu gabaase. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Kuni ammoo gaaffii Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuu sududaan deebisuuf gargaara jedhu. barbaadedha. Murni ADWUI/EPRDF mootummaa dha ofiin jettu, Gochaa hammeenyaa ummata keenya irratti raawwataa turteen, Ummata keenya jumlaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhuun dararuu, Ajjeesuu, qe’ee isaanii irraa buqisuun baqachisiisuu, qabeenya saamuu fi manneen ummataa qabeenyaa waliin gubaa ture, ammas itti jira. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Labsii lakk. One day as she moved about the camp, an old female Shaman transferred the stick of miracle that she inherited from the eagle and told Chukulisa that the stick was stolen from God of Egypt by the God of Jewish and promised her to keep it for identity of the Cushites living here and around and symbol of apology. 30 867 J'aime · 807 en parlent. Qoramtootni galgalaa fi dhuunfaa dhiirotaaf 2. KOMISHINII BULCHIINSA MANNEEN SIRREESSAA OROMIYAATTI KGT II (BARA 2008-2012) ADOOLESSA Bara 2007 Finfinnee. Walda barsiisoota Aanaa Dhiira tokko fi dubara tokko miseensa ta'u. Adem Misoma. ulaagaalee dandeettiiwwan sadarkaa gita hojiif barbaachisoo ta’an (qophii barnootaa fi muuxannoo hojii sadarkaa gita hojichaaf barbaachisu) guutee argamuu qaba. Kaayyoo waliigalaa fi bal`aa (general objective) kaa`uun hoggansa hojichaaf deeggara odeeffannoo sirrii kennuu fi kallattii agarsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo hojiin gaggeeffamaa jiru keessatti adeemsi hojii daandii sirrii irra jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu hin agarsiisu. barbaadedha. Bara barnootaa 2012tti qabxiin kutaa 11ffaa ittiin galan dhiirotaaf 2. Ogeessa misooma Barsiisootafi Hoggansa Manneen Barnootaa nama lama tokko Barreessa; c. Finfinnee, Muddee 30,2011(FBC)- Manneen barnootaa Gaara Guurii fi Burqaa Waayyuu ebbifaman. kennuu irratti dabalataan, tarii manneen barnootaa barattoota koorsiiwwan ramaddii Fooyya'aa (Advanced Placement. Hundeeffama WPBMNO Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. This is HARAMAYA UNIVERSITY STUDENTS H. Kun injifannoo guddaa dha. Gootonni qeerroo-barattoonni Oromoo Giincii Sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa kan dhoosan Giinci dabalatee dhaabbattoota barnootaa olaanoo hundaa fi manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa fi sabboontota Oromoo hunda biratti osoo waggaa 10ffaa FDG kabajataa jiranii ti. Dabalataanis, Magaalaa Laga Xaafoo Laga daadhii keessatti manneen barnootaa 50 ta'an abbootii qabeenyaa dhuunfaadhaan kan jiran yoo ta'anis manneen barnoot Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti Sartifikeettiin lafti mana jireenyaa hojjettoota Mootummaa , Qonnaan bulaafi dhaabbilee tajaajila hawaasummaatiif oolu Dr Abiyyii Ahimadiin Kenname. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf keennaniin beeksisaniiru. Jalqabbii manneen barnootaa magaalaa Finfinneetif utubaa kan ta'e; dhaabbanni miti mootummaa Al Maaktoom har'a manneen barnootaa Gaara Guurii/naannoo Haayaati. Haalaa Waliigala Seektarichaa (Organizational Background/Profile) A). Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee. barachaa jirani dha. This is HARAMAYA UNIVERSITY STUDENTS H. Kanaafu, ibsituun. Biiroon Barnoota Oromiyaa manneen barnootaa 9, hoggansa mana barnootaa 9, barsiisota 12, namoota dhuunfaa 3, koree manneen barnootaa 4 fi dhaabbilee dhuunfaa sirna baruufi barsiisuu naannichaa keessatti qooda olaanaa fudhataniifi gumaacha guddaa taasisan maallaqa, waanchaa, kompiitaraafi sartifikeeta beekamtii kenne. 10, 2012- Godina Shawaa Kaabaatti adeemsi baruufi barsiisuu akkaataa Istaandaardii Biiroon Barnootaa Oromiyaa kaa’een gaggeeffamaa jiraachuu Bakka Bu’aan Waajjira Barnootaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Abrahaam Baallamii himaniiru. ara 2000 irraa jalqabee sadarkaa hoggansa ol’aanaatti Oromiyaafi biyyattidhaaf hojjachaan turee. Sadarkaa Mana Barnootaatti Gahee Hojii Sadarkaa Manneen Barnootaa. Qulqullina barnootaa fooyyessuuf qilqullinni ( quality) baruufi barsiisuu fooyya'uun dirmaqa. Barnootni yaa’ii Mana Kiristaanaa (አብነት ትምህርት) haala barnoota ammayyaa waliin walitti qindaa’ee ittiin kennamuu danda’u irratti kan xiyyeeffatu imaammanni barnootaa wiirtuulee leenjii fi barnootaatiin osoo qophaa’e hayyoota tajaajila waliigalaa Mana Kiristaanaaf gahuumsa qaban horachuun waan danda’amuuf, manneen. Kantiibaa Itti Aanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa manneen barnootaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalittiitti argaman Salaam Firee fi Qilinxoo gamoo ijaarraman eebbisiisan. Kaayyoo qorannichaa galmaan ga‟uufis meeshaalee funaansa ragaa kanneen akka: afgaaffii. Oromia Communication Bureau Today at 9:59 PM Taatee Yeroo ammaa Addabaabaayii masqalaa - (BDhKMNO Fulbaana 12/20 12)-Fiigichi Irreecha Hora Finfinnee Addabaabaayii masqalaatti eegalamuufi. 1930-2011 Obbo Xilahuun bara Dargii Waggoota 12ol mana hidhaa Keessa turan Bara Wayyanee ammoo waggoota 4 ol mana hidhaa keessstti dararamaa turan. KOMISHINII BULCHIINSA MANNEEN SIRREESSAA OROMIYAATTI KGT II (BARA 2008-2012) ADOOLESSA Bara 2007 Finfinnee. 5 thoughts on “ Jawar Siraj Mohammed’s Second Article Against OLF and WBO ” Berhanu Hundee October 8, 2018. Kana keessatti qindoomina mootummaa fi uummataan manneen barnootaa haaraa 312 kan ijaaraman yommuu ta'u, hirmaannaa uummataatiin manneen barnootaa kanneen keessaas 267 kan uummatni ijaare ta'ee,ijaaraman yoo ta'u, kuniis lakkoofsa i kun baay'ina manneen barnootaa naannoo keenyaa gara 15,516tti akka ol guddatu. Fedhii manneen Barnootaafi hanqina barsiistotaa gosa barnoota fi sadarka barnootattiin adda baasauun qindeessuu; b. Kutaa 3ffaa Manni Kiristaanaa keenyaa Kawaalota fi Manneen Kiristaanaa kumaatamaan laakka’aman; luboota, tajaajiltoota fi amantoota miiliyoonaan lakkaa’aman kan qabdu ta’uun ishee ni beekkama. Uffannaan manneen barnootaaf qophaa'es meeshaalee barnootaa waliin itti aanaa kantiibaa magaalaa F. Gootonni qeerroo-barattoonni Oromoo Giincii Sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa kan dhoosan Giinci dabalatee dhaabbattoota barnootaa olaanoo hundaa fi manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa fi sabboontota Oromoo hunda biratti osoo waggaa 10ffaa FDG kabajataa jiranii ti. 65/1995 Irra Deebiin Fooyyessuuf Bahe Labsii lakk. Finfinnee, Muddee 30,2011(FBC)- Manneen barnootaa Gaara Guurii fi Burqaa Waayyuu ebbifaman. Manneen barnootaa magaalattii hunda keessatti Afaan Oromoo barachuun akka jalqabamu taasifneerra kan jedhan Injinar Taakkalaan, Oromoo qofa osoo hin taane saboonni kaanis afaanicha akka baratan taasifamaa jira jedhu. Manneen barnootaa ol'aanoo, caasaalee mootummaa kan gara garaa fi murnoota hawaasaa adda addaa keessatti hojiin Ummata dammaqsuu fi ijaaranii Qabsoo Bilisummaatti hirmaachisuu bal'inaan hojjetame. Hoggansa DH. 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee. Haa geettu JAWAAR MUHAMMADif. Jalqabbii manneen barnootaa magaalaa Finfinneetif utubaa kan ta'e; dhaabbanni miti mootummaa Al Maaktoom har'a manneen barnootaa Gaara Guurii/naannoo Haayaati. Haa ta’u malee walbira qabamee yoo ilaalamu manneen hojii mootummaa bu’aa safaraa deeman keessatti ilaalchi hojjattoota faayidaa sirnichaa arguu danda’an yeroo yeroon gaarii ta’aa dhufuun hubatameera. Kaayyoo waliigalaa fi bal`aa (general objective) kaa`uun hoggansa hojichaaf deeggara odeeffannoo sirrii kennuu fi kallattii agarsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo hojiin gaggeeffamaa jiru keessatti adeemsi hojii daandii sirrii irra jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu hin agarsiisu. Hanqina kutaalee barnootaan, barnoonni dabareen kennamaa kan ture yoo ta'u, daree dabalataa fi kutaa laabiraatoorii ijaarsiisuun rakkoo dura ture furamee jira. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Manneen namootaa irra deemuun caccabsanii saamaa akka jiranii fi uummata jumlsaam hidhatti guuraa jiraachuun ibsamera. Qoramtootni galgalaa fi dhuunfaa dhiirotaaf 2. 00, dubartootaaf 1. 2 hoggansa gamaggamaa Manneen hojii hubannoo walfakkaatu horachuun of-danda'aanii hordoffii fi gamaaggama akka Barnootaa fi gahumsa. Finfinnee, Muddee 30,2011(FBC)- Manneen barnootaa Gaara Guurii fi Burqaa Waayyuu ebbifaman. Manneen barnootaa magaalattii hunda keessatti Afaan Oromoo barachuun akka jalqabamu taasifneerra kan jedhan Injinar Taakkalaan, Oromoo qofa osoo hin taane saboonni kaanis afaanicha akka baratan taasifamaa jira jedhu. Dhiheenya kana Televiiziyoonni Motummaa naannoo, Televiiviisiyooni Oromiyaa, Kaarikulamiin yokaan sirni barnootaa haraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaa fi bahuu isaa, tartiiba barsiisa. Manneen barnootaa hara’a ebbifaman bara barnootaa 2010 irraa eegalee barnoota kutaa 1 hanga 8ffaatti afaan Oromootin kan barsiisan ta'a. Haa ta`utii humnoon yoomiyyuu nuuf hin ciifne ammas iddoowwan adda addaatti keessattu manneen barnootaa giddugala godhachuun dargaggoonni keenya tasgabbaa`anii barumsasaanii akka itti hinfufne tasiisaa jiru. Objectives of the study The general objective of this study whose report is conferred in this thesis was to explore decentralization and community participation in education in Abay Cooman, Horro, and Jimma Gannati Woredas of Horro Guduru Wollaga Zone of Oromia National Regional Sate, Ethiopia. naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaan kuma 14 ol akka jiraatan taasiseeras jedhu itti aanaan hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaan. Barattota dhaabbatoota barnootaa sadarkaa Ol'aanaatti galaniif akka maatiin foormii itti gaafatamummaa dursee malattessu taasisamuun yaada wal falmisiisaa ta'ee jira. This is HARAMAYA UNIVERSITY STUDENTS H. Sadaasa 12 bara 2015. Haala kanaan yeroo ammaatti nammootni 75 ol nama hidhaa Wayyaaneetti dararamaa jiraachuu fi waraanni motummichaa nama karaarra deemu kamuu arginaan gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Mesha barnootaa tajaajila seera barnootaa keesatti tajaajilu. Adem Misoma. 7) yoo ta'u, akka waliigalaatti sadarkaa hundaattu sadarkaa barnootaa kanaan humna namaa barbaachisu 3007 keessaa kan guutuun danda'ame 1110(37%) qofaa ta'uun ragaan ni mul'isa. Kantiibaa Itti Aanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa manneen barnootaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalittiitti argaman Salaam Firee fi Qilinxoo gamoo ijaarraman eebbisiisan. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee ''Qubeennaa Tafarraa yiwadmaal" haarsaa Afaan Oromoof kaffalame Ta'us bishaan kennuufin alatti gargaarsa barbaachisu kennuun waan hin. Lammileen yoo beekumsaa waliigalaa wa'ee afanota. 1930-2011 Obbo Xilahuun bara Dargii Waggoota 12ol mana hidhaa Keessa turan Bara Wayyanee ammoo waggoota 4 ol mana hidhaa keessstti dararamaa turan. Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi ministirri Dhimma Alaa Dooktar Warqinah Gabayyoon hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) waliin mari’achuuf har’a ganama gara Eertiraa imalaniiru. Sadaasa 12 bara 2015. Manneen barnootaa magaalattii hunda keessatti Afaan Oromoo barachuun akka jalqabamu taasifneerra kan jedhan Injinar Taakkalaan, Oromoo qofa osoo hin taane saboonni kaanis afaanicha akka baratan taasifamaa jira jedhu. 30 867 J'aime · 807 en parlent. Oromia Communication Bureau Today at 9:59 PM Taatee Yeroo ammaa Addabaabaayii masqalaa - (BDhKMNO Fulbaana 12/20 12)-Fiigichi Irreecha Hora Finfinnee Addabaabaayii masqalaatti eegalamuufi. Kanaafuu sodaa, shakkii fi hinaaffaa ilmaan guddisa keessanii kana irratti dogoggoraan horattan yoo qabaattan hatattamaan akka sirreeffattan, joollee tana keessaa kan dogoggora irratti argitan yoo jiraatanillee mooyxannoo kuuffattan keessaa isa jaaraa tahe dhaalchisuun gorsa abbummaatiin kunuunstanii baallii hoggansa qabsoo itti dabarsuuf akka. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee. Obbo Elemaa Qaamphee. Kutaa 3ffaa Manni Kiristaanaa keenyaa Kawaalota fi Manneen Kiristaanaa kumaatamaan laakka’aman; luboota, tajaajiltoota fi amantoota miiliyoonaan lakkaa’aman kan qabdu ta’uun ishee ni beekkama. “Mootummaan gaaffiifi komii ummataa hiikuuf ummata waliin qindoomee ni hojjeta!”Pir. Sochiin diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo yuniversiitiilee, kooleejotaa fi manneen barnoota sadarkaa adda addaa keessatti taasisaa jiran kanaaf ragaa hangafaa taha. Keessattuu yaadolee haarawa; Dubartootafi Dargaggoo Oromoo cimsuu jedhan baay'en jaaladhe. Gareen tokko warra jiruma ofii keessatti roorroo mataa isaa yookin saba isaatirraa geessen dallanee kan ka'e yoo ta'u, kan lammataa, akkaataa Oromoon bittaa alagaa jalatti itti kufeefi waan irra gahe, akkasumas siyaasaa addunya, manneen barnootaa keessattifi kitaabotarraa waan dubbisaniifi dhagayan irraa kan dammaqani. Jiraattonni miidhaa keemikaalli warshaalee keessaa gadhiifamu nurraan. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. Hojii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf meeshaaleen deeggarsa barnootaa qophaa'an, mana barumsichaa hawwataa gochuuf hojiin hojjetame fi sochiin baruuf barsiisuu geengoo qulqullina. Abbaan Duulaa ykn Minaaseeni fi gareen isaa Embassy Itoophiyaa Magaalaa Washington, DC jiru keeyssa riphuudhaan warreen faayidaa dhuunfaa isaaniitif akkuma isaanii mirgaa fi haqa ummata Oromoo fi Oromiyaa dabarsanii gurguran/kennan waliin ta'uudhaan dhoksaadhaan kaayyoo dharaa kan manneen barumsaa Oromiyaa keeysatti babal'isuuf jedhuun. Bu’uruuma kanaan humnii raayyaa waraanaa Mejeer Jeneraal Geetaachoo Guddinaatiin hogganamu Jigjigaa galuu isaatiin sodaan ol’aanaan hoggantoota naannichaa biratti kan qunnamee yeroo tahu, guyyaa har’aas Pirazidaantiin naanniichaa kaabinee isaa walittii qabuudhaan Oromoota buqqa’an akka deebisanii fi abbaan rakkoos hoggantoota mootummaa naannichaa akka tahe murteessanii jiru. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Mootummaan gabroonfataa uummata Oromoo qe’ee fi lafa isaa irraa buqqisuu aadeffate har’a illee saalfii tokko malee magaalota naannoo FF kan akka L/Xaafoo L/Daadhii,Burraayyuu,Sabbataa fi Duukam fa’aatti lafa qonnaan bulaa irraa saamee maallaqattii gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun. Magaalaan Asallaafi Sabbataa manneen barnootaa Afaan Oromootiin hin barsiifne irraa. Kanaafuu sodaa, shakkii fi hinaaffaa ilmaan guddisa keessanii kana irratti dogoggoraan horattan yoo qabaattan hatattamaan akka sirreeffattan, joollee tana keessaa kan dogoggora irratti argitan yoo jiraatanillee mooyxannoo kuuffattan keessaa isa jaaraa tahe dhaalchisuun gorsa abbummaatiin kunuunstanii baallii hoggansa qabsoo itti dabarsuuf akka. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee taasisuuf furmaataafillee Biiroo 17/05/2019 Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Ogeeyyiin fayyaa naannoo Amaaraa hoggansa. Objectives of the study The general objective of this study whose report is conferred in this thesis was to explore decentralization and community participation in education in Abay Cooman, Horro, and Jimma Gannati Woredas of Horro Guduru Wollaga Zone of Oromia National Regional Sate, Ethiopia. Manneen namootaa irra deemuun caccabsanii saamaa akka jiranii fi uummata jumlsaam hidhatti guuraa jiraachuun ibsamera. Sadaasa 12 bara 2015. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromo University students and their national demands, Say no to the expansions of Addis Ababa, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, State of Oromia, Stop evicting Oromo people from Cities, The Mass Massacre & Imprisonment of ORA Orphans, The Tyranny of Ethiopia. kanaa fandii dhaab-biilee qulqullina barnootaa 1-12, manneen barnoota mootummaa keessatti kenna-manirratti hojjetan, kanneen akka Fooyyessa Qulqullina Barnoota Waliigalaa (FQBW) irraa argameeni. Obbo Elemaa Qaamphee. 4 barsiissuuf karoorfame barnootaa kanatti manneen barnootaa bara kanaa milkeessuu boqonnaa manneen barnootaa haala fooyyee keessa barattoonni milliyoonni 9 keessaatti qulqullina. Mesha barnootaa tajaajila seera barnootaa keesatti tajaajilu. [Oromiapo 07 03 10]:- Dhaabbilee barnoota olaanootti qaamooleen baruu fi barsiisuu gufachiisan kan itti gaafataman tahuu Ministeerrii Barnootaa beeksise. Kanaafuu manneen murtii Oromiyaa dhugaa jiru hubachuun tarkaanfii sirrii fi seeraa warreen fudhachaa jirtan galatni keessan bilisummaa haa ta'uu jechaa ilmaan Oromoo manneen murtii Wayyaanee garaagaraa keessa jirtan waan dhugaa hojjettaniif midhaan fedhe iyyuu yoo isin irra ga'ee uummatni Oromoo cufti dugda keessan duuba jiraachuu hubachuun. Walumaa gala uummanni Oromoo naannoo kanaa haalaan hoggansa ABO hordofee qajeelfamaa fi waamicha kennamuufii yaroon akka bahaa jiru. In the header of an email, what is the only field that must be filled in for all. Uffannaan manneen barnootaaf qophaa'es meeshaalee barnootaa waliin itti aanaa kantiibaa magaalaa F. Hiikkaan tokkitiin kun garuuu hojumaata hedduu haalaafi aadaa adda addaa keessatti qabaachuu ni. Sana duraa garuu naannoowwan ABOn too'ataman keessatti afaan barnootaa taasifameera. Imaammatni Barnootaa bara hoggansa keessanii irraa eegalee dadhabaa deeme jedhamuun yeroo qeeqamu dhagahama. Dhiheenya kana Televiiziyoonni Motummaa naannoo, Televiiviisiyooni Oromiyaa, Kaarikulamiin yokaan sirni barnootaa haraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaa fi bahuu isaa, tartiiba barsiisa. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee. 141/2000 manneen murtii oromiyaa irra-deebi’anii hundeessuuf bahe keewwata 3© jalatti kayyoo manneen murtii keessaa inni tokko Seeraa fi sirna eegamee;nagaa,tasgabbii fi ol’aantummaan seeraa akka mirkanaa’u gochuu akka ta’e ibsamee jira. Xilaayee Geexee,dhaabbilee barnoota olaanoo. Fedhii manneen Barnootaafi hanqina barsiistotaa gosa barnoota fi sadarka barnootattiin adda baasauun qindeessuu; b. Shanee Godina Qeellam Wallaggaa keessatti sochoo'uu Caasaa Mootummaa Aanaa fi Gandaa guutummatti diiguu isaanitiin hojiin bulchiinsaa, fayyaa, barnootaa fi kkf guutummatti dhaabbatanii turan. Barnootni yaa'ii Mana Kiristaanaa (አብነት ትምህርት) haala barnoota ammayyaa waliin walitti qindaa'ee ittiin kennamuu danda'u irratti kan xiyyeeffatu imaammanni barnootaa wiirtuulee leenjii fi barnootaatiin osoo qophaa'e hayyoota tajaajila waliigalaa Mana Kiristaanaaf gahuumsa qaban horachuun waan danda'amuuf, manneen. Jalqabbii manneen barnootaa magaalaa Finfinneetif utubaa kan ta'e; dhaabbanni miti mootummaa Al Maaktoom har'a manneen barnootaa Gaara Guurii/naannoo Haayaati. Muuxannoo gaggaarii qindeessuu, fi manneen barnootaa fi manneen barnootaa akkasumas, buufataalee fi buufataalee gidduu muuxannoo akka waljijjiiran mijeessuu, Istaandardii ce’umsaa gara sagantaa idileetti taasifamu karaa seera qabeessa ta’een, fi Istaandardiin gahumsaa hirmaattotaa akka hojiirra oolu taasisuu, raawwii isaa hordofuu,. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee taasisuuf furmaataafillee Biiroo 17/05/2019 Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Ogeeyyiin fayyaa naannoo Amaaraa hoggansa. Guraandhala, 2008. Finfinnee, Hagayya 16,2011(FBC) – Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad hoggansa haaraa Sudaanif ergaa baga gammaddanii dabarsan. kennuu irratti dabalataan, tarii manneen barnootaa barattoota koorsiiwwan ramaddii Fooyya'aa (Advanced Placement. Haa geettu JAWAAR MUHAMMADif. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. Biiroon Barnoota Oromiyaa manneen barnootaa 9, hoggansa mana barnootaa 9, barsiisota 12, namoota dhuunfaa 3, koree manneen barnootaa 4 fi dhaabbilee dhuunfaa sirna baruufi barsiisuu naannichaa keessatti qooda olaanaa fudhataniifi gumaacha guddaa taasisan maallaqa, waanchaa, kompiitaraafi sartifikeeta beekamtii kenne. Qaama miidhamtoota dhagahuu hin dandeenye dhiirotaaf. Kana keessatti qindoomina mootummaa fi uummataan manneen barnootaa haaraa 312 kan ijaaraman yommuu ta'u, hirmaannaa uummataatiin manneen barnootaa kanneen keessaas 267 kan uummatni ijaare ta'ee,ijaaraman yoo ta'u, kuniis lakkoofsa i kun baay'ina manneen barnootaa naannoo keenyaa gara 15,516tti akka ol guddatu. Sana duraa garuu naannoowwan ABOn too'ataman keessatti afaan barnootaa taasifameera. Dhuma irratti Diyaaspooran Oromiyaa Sochii Waldaa Misoomni Oromiyaa Taasisaa jiru cina dhaabachuu fi deeggarsa gochuuf ''Mana Barnootaa Bultii Addaa Oromiyaa'' daawwachuudhaan Diyaaspooran Oromiyaa Gahee isa irraa eegamu yeroo waadaa Itti galu fi Ijaarsa jalqabamaa jiru keessatti qooda kan fudhatu ta'a. Hunda irra akeeka Maandeellaa faa'aa, dhalooti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa jiran illee hubatanii, Gootummaan ala, Bilisummaan akka hin jirre qalbeeffatanii, daandiin kun dheerattus, cichoomiinaan keessa baana jechuun, Fincila wal irraa hin cinnee fi keessa deebii hin qabne qabsiisuun diina Afuura kutanii haqa isaanii. Manneen barnootaa hara’a ebbifaman bara barnootaa 2010 irraa eegalee barnoota kutaa 1 hanga 8ffaatti afaan Oromootin kan barsiisan ta'a. 31,835 likes · 244 talking about this. Muummen ministiraa Haaylamaariyaamis hoggansa mootummaa fi paartii isaanii gadhiisuuf gaafachuu isaanii kaleessa miidiyaaf ibsa laataniin beeksisaniiru. Ogeessa misooma Barsiisootafi Hoggansa Manneen Barnootaa nama lama tokko Barreessa; c. Sadarkaa Mana Barnootaatti Gahee Hojii Sadarkaa Manneen Barnootaa. Bara barnootaa 2012tti qabxiin kutaa 11ffaa ittiin galan dhiirotaaf 2. Waxabajjii 05. Ø Hojii hoggansa barnootaa (waajjira barnootaa, supparvaayizarootaa CRC, Sadarkaa 2ffaa fi dura bu’oota manneen barnootaa) yeroo yeroon hordofuu, deggarsa kennuu, madaaluu fi duub-deebii kennuu; Ø Manneen barnootaa karoora SFMB kan waggaa sadiifi kan waggaa tokkoo haala qabatamaa manneen barnootaa isaaniitti qopheeffatanii hojiirra akka. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee. 551 curtidas · 269 falando sobre isso. - Kilabootaa fi Gumiilee Manneen barnootaa tii waliin ragaa wal qunnamtii hojii qabnu irratti kurmaanaa walii Wajjiin karoorfachuu fi Raawwii isaa madaalaa deemuu. faayidaalee misooma kan akka dhiheessa bishaani fi qulqullinaa, manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi kkf irraa fayyadamoo ta’uu qabu. Dabalataanis, Magaalaa Laga Xaafoo Laga daadhii keessatti manneen barnootaa 50 ta'an abbootii qabeenyaa dhuunfaadhaan kan jiran yoo ta'anis manneen barnoot Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti Sartifikeettiin lafti mana jireenyaa hojjettoota Mootummaa , Qonnaan bulaafi dhaabbilee tajaajila hawaasummaatiif oolu Dr Abiyyii Ahimadiin Kenname. Hunda irra akeeka Maandeellaa faa'aa, dhalooti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa jiran illee hubatanii, Gootummaan ala, Bilisummaan akka hin jirre qalbeeffatanii, daandiin kun dheerattus, cichoomiinaan keessa baana jechuun, Fincila wal irraa hin cinnee fi keessa deebii hin qabne qabsiisuun diina Afuura kutanii haqa isaanii. Gammachiis Zawduutu gabaase. Akka hoggansa olaanaa ta'uu baatus hojjetaanis sirna haaraa kana karaa kallatti fi kallaattii hin taaneen mormuun hin hafne ture. Qoramtootni galgalaa fi dhuunfaa dhiirotaaf 2. warraaqsii Godina Kibba Dhihaa Oromiyaa keessatti Eegalee kun Aanota godina Jimmaa fi godina iluu Abbaa Booraa Cufaa keessatti jabaatee kan itti fufu ta'uu maddeen kenya. Finfinnee, Gurraandhala 8,2011(FBC)- Giiftii duree aadde Zinnaash Taayyaachaw naannoo Beenishaanguul Guumzii fi Gaambeellaatti manneen barnootaa Birrii miiliyoona 40n ijaarramaniif waliigaltee mallatteessan. Haalaa Waliigala Seektarichaa (Organizational Background/Profile) A). Bu'uura kanaan dhaabbata gargaarsaa 'Girjaa Intagrated Rural Service' jedhamu banee daa'imman haadhaafi abbaa hinqabne, maanguddoota gargaarsa hinqabneefi dubartoota harka qalleeyyii deeggaruurrattiin jira. - Hanqina Manneen jireenyaa fi dhiyeessi Tajaajila bu'ura misooma magaalaa teenyaa keessa jiru dhawatan salphisuun b- Galamwwan Gurguddo Karoora bara 2003 - I/Gaafatamtoonni fi hojjatoonni. Bara 2000 irraa jalqabee sadarkaa hoggansa ol'aanaatti Oromiyaafi biyyattidhaaf hojjachaan turee. Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi ministirri Dhimma Alaa Dooktar Warqinah Gabayyoon hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) waliin mari’achuuf har’a ganama gara Eertiraa imalaniiru. Daay/Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa; Daay/Misooma Barsiisotaa Hoggansa Barnootaa; Daay/Barnoota Al- Idilee fi Misooma Hawaasaa; Daay/Fooyya’iinsa Manneen Barnootaa ; Daay/Inispeekshiinii Barnoota Walii Galaa; Daay/Kenniinsaa fi Haaromsa Eeyyama Ogummaa Barnootaa fi Hoggansa Barnootaa; Adeemsa Hojii Dhimmoota Kommunikeeshiinii Mootummaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. In the header of an email, what is the only field that must be filled in for all. Manneen namootaa irra deemuun caccabsanii saamaa akka jiranii fi uummata jumlsaam hidhatti guuraa jiraachuun ibsamera. Bu’uruuma kanaan humnii raayyaa waraanaa Mejeer Jeneraal Geetaachoo Guddinaatiin hogganamu Jigjigaa galuu isaatiin sodaan ol’aanaan hoggantoota naannichaa biratti kan qunnamee yeroo tahu, guyyaa har’aas Pirazidaantiin naanniichaa kaabinee isaa walittii qabuudhaan Oromoota buqqa’an akka deebisanii fi abbaan rakkoos hoggantoota mootummaa naannichaa akka tahe murteessanii jiru. @Jeza10 👉ODDUU Sport 👉 Dhimmaa jalalaa 👉 Haala yeroorati ibsa kamiyu ni kena. Hundeeffama WPBMNO Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. Faawundeeshin(AMF)waliin tauudhaan bulchiinsa magaalaa 2. Kanaaf manneen hojii mootummaa raawwii bu'aa irratti xiyyeeffate galmeessuu akka danda'an hojimaata moofaa sirna hooggansa duubatti hafaa irratti hundaa'ee ture fedhii uummataa addaan hin cinneef bu'aa dabaluu irratti xiyyeeffatetti akka jijjiran sagantaalee fooyya'iinsa siivil sarvisii fi qorannoo jijjirama bu'uura adeemsa hojiin. Gurmaa’insa, Hojimaata fi Sirna Deeggarsaa fi Hordoffii Koomaand Poostii Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa. Kanaafuu manneen murtii Oromiyaa dhugaa jiru hubachuun tarkaanfii sirrii fi seeraa warreen fudhachaa jirtan galatni keessan bilisummaa haa ta'uu jechaa ilmaan Oromoo manneen murtii Wayyaanee garaagaraa keessa jirtan waan dhugaa hojjettaniif midhaan fedhe iyyuu yoo isin irra ga'ee uummatni Oromoo cufti dugda keessan duuba jiraachuu hubachuun. Kanaafuu sodaa, shakkii fi hinaaffaa ilmaan guddisa keessanii kana irratti dogoggoraan horattan yoo qabaattan hatattamaan akka sirreeffattan, joollee tana keessaa kan dogoggora irratti argitan yoo jiraatanillee mooyxannoo kuuffattan keessaa isa jaaraa tahe dhaalchisuun gorsa abbummaatiin kunuunstanii baallii hoggansa qabsoo itti dabarsuuf akka. Gahee Hojii Koree Ramaddii Sadarakaa Aanaa a. O'n bu'aa Misoomaa fi Demookraasii galmaa'e keessatti gaheen hayyulee guddaadha Tuesday, 24 March 2015 15:41 font size decrease font size increase font size. 65/1995 Irra Deebiin Fooyyessuuf Bahe Labsii lakk. Obbo Elemaa Qaamphee. [Oromiapo 07 03 10]:- Dhaabbilee barnoota olaanootti qaamooleen baruu fi barsiisuu gufachiisan kan itti gaafataman tahuu Ministeerrii Barnootaa beeksise. Gumaachi addaa Jaarraan qabsoo tanaaf godhe maali yoo jenne amna Waraana Bilisummaa Oromoo jaaruu keessatti carraaqqii godhamteefi milkii argamteef shoora duraa tapahcuu isaati. Kanarraan kan geengoo dhauu, finqilaachoo, mucucoo. Daay/Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa; Daay/Misooma Barsiisotaa Hoggansa Barnootaa; Daay/Barnoota Al- Idilee fi Misooma Hawaasaa; Daay/Fooyya’iinsa Manneen Barnootaa ; Daay/Inispeekshiinii Barnoota Walii Galaa; Daay/Kenniinsaa fi Haaromsa Eeyyama Ogummaa Barnootaa fi Hoggansa Barnootaa; Adeemsa Hojii Dhimmoota Kommunikeeshiinii Mootummaa. Haata'u malee Ministeera Barnootaa Mootummaa Dimookiraatawaa Federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa, bara 2003 ISBN Dhaabbata Maxxansaa Alguuraarii Lakk. 141/2000 manneen murtii oromiyaa irra-deebi'anii hundeessuuf bahe keewwata 3© jalatti kayyoo manneen murtii keessaa inni tokko Seeraa fi sirna eegamee;nagaa,tasgabbii fi ol'aantummaan seeraa akka mirkanaa'u gochuu akka ta'e ibsamee jira. Gootonni qeerroo-barattoonni Oromoo Giincii Sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa kan dhoosan Giinci dabalatee dhaabbattoota barnootaa olaanoo hundaa fi manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa fi sabboontota Oromoo hunda biratti osoo waggaa 10ffaa FDG kabajataa jiranii ti. Bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf gahee manneen mare,Miidiyaaleefi Jarmi. faayidaalee misooma kan akka dhiheessa bishaani fi qulqullinaa, manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi kkf irraa fayyadamoo ta’uu qabu. Continue reading →. Adem Misoma. KUTAA TOKKO: SEENSA WALIIGALAA. Gurmaa’insa, Hojimaata fi Sirna Deeggarsaa fi Hordoffii Koomaand Poostii Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa. Istaandaardii manneen barnootaa eegsisuuf Dura bu’ootaa, I/Antotaafi Supparvaayizaroonni sadarkaa 1ffaa gosa barnoota hoggansaatiin ala eebbifaman leenjii hoggnsaa (PGDSL) fudhatu. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Kana malees Naannichatti dheebuu barnootaa hawaasni ammaatti karoora bara kana barttoota qulqullina barnootaa eegsisuun bara Walumaa galatti hojii baruufi barsiisuu yeroo dheeraaf qabaachaa ture guutuuf milliyoona 9. your password Manneen barnoota dhuunfaa sababa adda addaa dhiheessuun Afaan Oromoo barsiisuu dhiisan bara barnootaa 2012tti marii bal'aa waliin gaggeeffamee xumurameera jedhaniiru. Oodiitara olaanaa naannichaa. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Bara 2000 irraa jalqabee sadarkaa hoggansa ol'aanaatti Oromiyaafi biyyattidhaaf hojjachaan turee. Komiilee kanneen keessaa ijoon: 1. Objectives of the study The general objective of this study whose report is conferred in this thesis was to explore decentralization and community participation in education in Abay Cooman, Horro, and Jimma Gannati Woredas of Horro Guduru Wollaga Zone of Oromia National Regional Sate, Ethiopia. Dabalata Mindaa Bara 2018. Haa ta'u malee walbira qabamee yoo ilaalamu manneen hojii mootummaa bu'aa safaraa deeman keessatti ilaalchi hojjattoota faayidaa sirnichaa arguu danda'an yeroo yeroon gaarii ta'aa dhufuun hubatameera. Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Akka hoggansa olaanaa ta'uu baatus hojjetaanis sirna haaraa kana karaa kallatti fi kallaattii hin taaneen mormuun hin hafne ture. argaman manneen barnootaa sadarkaa ol aanaa haga tokko keessatti barattoota Oromoo xiqqoo dhaan Qaamni seera baaftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Caffeen hoggansa Seeraan ala. 31 May 2019 Misooma manneen barnootaa Afaan Oromoo Finfinnee keessatti Manni barumsaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee bara kana yeroo 17 Jan 2019 Manneen Barnoota Afaan Oromoo. Please help keep. Sadaasa 12 bara 2015. Continue reading →. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. Manneen barnootaa gochaa kanneen keessaa hirmatanii immoo… 1,hewi zone 49 2,Baahirdar 19 3,east gojam 5 4,matakal 4 5,south gondar 1 6,horo guduru 1 7,wolayita sodo 8 Kanaaf mootummaan dhimmaa kana ariitiin ilaalee qoorumsiichaa haaqsiisuu qaba. Hanqina kutaalee barnootaan, barnoonni dabareen kennamaa kan ture yoo ta’u, daree dabalataa fi kutaa laabiraatoorii ijaarsiisuun rakkoo dura ture furamee jira. In contrast Chukulisa her self was hit while still young. Haa ta'u malee guyyaa waamicha kanaa kaasee poolisoonni naannoo magaalaa fi gabaa akkasumas manneen barnootaatti eeggittii cimaa akka gochaa jiranii fi barattootni sochii kaasu jedhanii eegaa akka jiran hubatameera. 4 barsiissuuf karoorfame barnootaa kanatti manneen barnootaa bara kanaa milkeessuu boqonnaa manneen barnootaa haala fooyyee keessa barattoonni milliyoonni 9 keessaatti qulqullina. Qulqullina barnootaa fooyyessuuf qilqullinni ( quality) baruufi barsiisuu fooyya'uun dirmaqa. Sochiin diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo yuniversiitiilee, kooleejotaa fi manneen barnoota sadarkaa adda addaa keessatti taasisaa jiran kanaaf ragaa hangafaa taha. Kana malees magaalaa Mandii,Najjoo fi Qilxuu Kaaraa jedhamu keessatti barruun warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhu heddumminaan faca’uu fi buufata fayyaa fi manneen barnootaa akkasumas waajjiraalee Mootummaa biratti faca’ee kaan maxxanfamaa ooluun loltootaa fi kaabinoota Wayyaanee guddoo kan rifachiise ta’uu Qeerroon gabaasa. Syaasaa biyyatti keessatti, bara 1991 booda adeemsifamaa turee, kallattiidhaan. Kanaafuu manneen murtii Oromiyaa dhugaa jiru hubachuun tarkaanfii sirrii fi seeraa warreen fudhachaa jirtan galatni keessan bilisummaa haa ta’uu jechaa ilmaan Oromoo manneen murtii Wayyaanee garaagaraa keessa jirtan waan dhugaa hojjettaniif midhaan fedhe iyyuu yoo isin irra ga’ee uummatni Oromoo cufti dugda keessan duuba jiraachuu hubachuun. barbaadedha. Finfinnee, Fulbaana 3, 2012 (FBC) - Meeshaaleen barnootaa barattoota manneen barnootaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti argamaniif kennamaa jira. faayidaalee misooma kan akka dhiheessa bishaani fi qulqullinaa, manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi kkf irraa fayyadamoo ta’uu qabu. Murni ADWUI/EPRDF mootummaa dha ofiin jettu, Gochaa hammeenyaa ummata keenya irratti raawwataa turteen, Ummata keenya jumlaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhuun dararuu, Ajjeesuu, qe'ee isaanii irraa buqisuun baqachisiisuu, qabeenya saamuu fi manneen ummataa qabeenyaa waliin gubaa ture, ammas itti jira. Qaamni hoggansa waloo Gurmuu keenyaas murtii keenya kana fudhatee halkanii guyyaa haala kana irratti hojjachuun araara tokkummaa ABO fi QBO kana argamsiisuuf gahee isa irraa eegamu bahuun. Jijjiirrama eegalame ceesisuuf ummannii fi mootummaan qindoominaan hojjechuu qabu jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad Walitti bu’iinsa mudateen sabni hin miidhamin hin jiru jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad gabaasaa fi kallattii preezdaant Dooktar Mulaatuu Tashooman sirna baniinsa waliinii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa fi Federeeshiniirratti dhiyeessanirratti. Hojjettoota qormaata biyyoolessaa darbuun gara yuuniversiitii galuuf √ √ √ √ Waajjira Gumii fi Adeemsa carraa argatan 7 hanga 10 tahaniif akka hayyamamuuf, carraa barnootaa hojii BHN karaa mootummaan Manneen murtii keenyaaf kennamu irratti namoota dorgommii darban 5 hanga 7 ta’aniif carraan barnoota yeroo dheeraa akka kennamuuf. Labsii lakk. Kanarraa ka'uunis umurii deemsa barnootaa sadarkaa garagaraa keessa turetti gumii aartiifi afaan Oromoo keessatti hirmaachuun walaloo, baacoo, gorsaafi barreeffama garaa garaa barreessee dhiyeessuun gumaacha isaa kan ba'aa turedha. Jalqabbii manneen barnootaa magaalaa Finfinneetif utubaa kan ta'e; dhaabbanni miti mootummaa Al Maaktoom har'a manneen barnootaa Gaara Guurii/naannoo Haayaati. Leenjiin Barsiisotaa marsaa lammaffaa magaalaa Adaamaati leenjiitoota 2712tif keenamaa ture bakka kabajamoon pireesidaantii MNO Kabajamoo Obbo Muktaar. Manneen barnootaa hara’a ebbifaman bara barnootaa 2010 irraa eegalee barnoota kutaa 1 hanga 8ffaatti afaan Oromootin kan barsiisan ta'a. አቶ በቀለ ገርባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማይቀ��. Erga Mootummaan Naannoo Oromiyaa hundeeffamee booda, manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa keessatti Afaan Oromoo afaan barumsaa akka ta'uufii. አቶ በቀለ ገርባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማይቀ��. KUTAA TOKKO: SEENSA WALIIGALAA. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. The National Youth Movement for Freedom and Democracy. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Yoo yaadattan bara hoggansa Dubbaalaa Jaallee kubbaaniyyaa Manneen magaalaa dureeyyotarraa. Manneen barnootaa sad. Gurmaa’insa, Hojimaata fi Sirna Deeggarsaa fi Hordoffii Koomaand Poostii Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa. Ikoo Naannoo // Baruulee // Lak. [Oromiapo 07 03 10]:- Dhaabbilee barnoota olaanootti qaamooleen baruu fi barsiisuu gufachiisan kan itti gaafataman tahuu Ministeerrii Barnootaa beeksise. Leenjiin Barsiisotaa marsaa lammaffaa magaalaa Adaamaati leenjiitoota 2712tif keenamaa ture bakka kabajamoon pireesidaantii MNO Kabajamoo Obbo Muktaar. Gamoon Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa qar. 1ffaa keessatti Leenjii dagaagina ogummaa walitti fufaa (DOW) akkasumas, KBB keessatti ammoo Leenjii "Higher Diploma Program/HDP" gaggeeffame 13 | F u u l a dandeettii barsiisota oguma isaanii irratt qaban ofitti amantaa akka horatan godhamaa tureera. kanatti aansuun yaanni koo akkuma. Syaasaa biyyatti keessatti, bara 1991 booda adeemsifamaa turee, kallattiidhaan. Muuxannoo gaggaarii qindeessuu, fi manneen barnootaa fi manneen barnootaa akkasumas, buufataalee fi buufataalee gidduu muuxannoo akka waljijjiiran mijeessuu, Istaandardii ce’umsaa gara sagantaa idileetti taasifamu karaa seera qabeessa ta’een, fi Istaandardiin gahumsaa hirmaattotaa akka hojiirra oolu taasisuu, raawwii isaa hordofuu,. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee ''Qubeennaa Tafarraa yiwadmaal" haarsaa Afaan Oromoof kaffalame; Ta'us bishaan kennuufin alatti gargaarsa barbaachisu kennuun waan hin danda'amnef gara Hospitaala Beetelitti adeeman. Akka waligalaatti Godina Arsii keessa waggoota gara 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee. Keessattuu yaadolee haarawa; Dubartootafi Dargaggoo Oromoo cimsuu jedhan baay'en jaaladhe. O’n bu’aa Misoomaa fi Demookraasii galmaa’e keessatti gaheen hayyulee guddaadha Tuesday, 24 March 2015 15:41 font size decrease font size increase font size. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee ''Qubeennaa Tafarraa yiwadmaal" haarsaa Afaan Oromoof kaffalame Ta'us bishaan kennuufin alatti gargaarsa barbaachisu kennuun waan hin. Suuppravaayizaroonni sadarkaa 1ffaa hoggansa barnootaatiin eebbifaman leenjii ogummaa suupparvaayizarummaa (PGCPSS) fudhatu. Magaalaan Asallaafi Sabbataa manneen barnootaa Afaan Oromootiin hin barsiifne irraa. Xilaayee Geexee,dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa 36 keessa barattoota kuma dhibba 7 oltu barnootasaanii hordofaa jira jedhaniru. Imaammatni Barnootaa bara hoggansa keessanii irraa eegalee dadhabaa deeme jedhamuun yeroo qeeqamu dhagahama. Namoota misoomaaf qabiyyeesaaniirraa kaafaman fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jira by gaazexaa3kallacha3or. Mesha barnootaa tajaajila seera barnootaa keesatti tajaajilu. Manneen barnootaa istaandaardii Biiroon Barnootaa Oromiyaa kaa'e kan hin guunne akka godinichaatti manneen barnootaa dhuunfaa shan irratti tarkaanfii fudhachuun akka cufaman taasifameeras jedhaniiru. Mana barnootaa deemuu dadhabuun barnoota irraa fagachuuf sababa ta'uu tasa hinqabu. Muummen ministiraa Haaylamaariyaamis hoggansa mootummaa fi paartii isaanii gadhiisuuf gaafachuu isaanii kaleessa miidiyaaf ibsa laataniin beeksisaniiru. Fedhii keessaniin gaafilee kana yoo kan deebistan ta’e, odeeffannoon isin nuuf kennitan karoora fi too’annoo sagantaalee manneen barumsaa naannoo fi Damee Barnootaa Minnesota tiin seera too’annoo iccitii Mootummaa Federaalaa fi Isteeta hordofuudhaan dhimma itti baana. Hiikkaan kuni fedha barreessaa kitaaba Qulqullu jalqabaa hoggansa afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu. Muummen ministiraa Haaylamaariyaamis hoggansa mootummaa fi paartii isaanii gadhiisuuf gaafachuu isaanii kaleessa miidiyaaf ibsa laataniin beeksisaniiru. Kuni ammoo gaaffii Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuu sududaan deebisuuf gargaara jedhu. Gammachiis Zawduutu gabaase. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee taasisuuf furmaataafillee Biiroo 17/05/2019 Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Ogeeyyiin fayyaa naannoo Amaaraa hoggansa. Maqaa ilmaan Oromoo nagaa. Akka hoggansa olaanaa ta'uu baatus hojjetaanis sirna haaraa kana karaa kallatti fi kallaattii hin taaneen mormuun hin hafne ture. Manneen barnootaa keessatti barnoonni kennamu afaan hawaasaa manni barnootaa sun keessatti argmuu akka kabja argatu gumaachuu qaba. Leenjiin Barsiisotaa marsaa lammaffaa magaalaa Adaamaati leenjiitoota 2712tif keenamaa ture bakka kabajamoon pireesidaantii MNO Kabajamoo Obbo Muktaar. Mootummaan gabroonfataa uummata Oromoo qe’ee fi lafa isaa irraa buqqisuu aadeffate har’a illee saalfii tokko malee magaalota naannoo FF kan akka L/Xaafoo L/Daadhii,Burraayyuu,Sabbataa fi Duukam fa’aatti lafa qonnaan bulaa irraa saamee maallaqattii gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun. Muuxannoo gaggaarii qindeessuu, fi manneen barnootaa fi manneen barnootaa akkasumas, buufataalee fi buufataalee gidduu muuxannoo akka waljijjiiran mijeessuu, Istaandardii ce'umsaa gara sagantaa idileetti taasifamu karaa seera qabeessa ta'een, fi Istaandardiin gahumsaa hirmaattotaa akka hojiirra oolu taasisuu, raawwii isaa hordofuu,. Finfinnee, Muddee 30,2011(FBC)- Manneen barnootaa Gaara Guurii fi Burqaa Waayyuu ebbifaman. naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaan kuma 14 ol akka jiraatan taasiseeras jedhu itti aanaan hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaan. Muuxxannoo Gaariin Qulqullina Barnootaa Mirkaneessuuf hawaasa mana barumsichaan hojjetame manneen barnootaa Aanichaan daawwatameera. This is HARAMAYA UNIVERSITY STUDENTS H. Description: PDF biilee qulqullina barnootaa 1-12, manneen barnoota mootummaa keessatti kenna- manirratti hojjetan, kanneen akka. Fiigicha kanarratti namoonni babbeekkamoofi atleetoonni kan hirmaatan ta’a. Murni ADWUI/EPRDF mootummaa dha ofiin jettu, Gochaa hammeenyaa ummata keenya irratti raawwataa turteen, Ummata keenya jumlaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhuun dararuu, Ajjeesuu, qe’ee isaanii irraa buqisuun baqachisiisuu, qabeenya saamuu fi manneen ummataa qabeenyaa waliin gubaa ture, ammas itti jira. Afaan Oromoo afaan barnootaa taasisuuf yaaliin godhame amma mootummaan Dargii bara 1991 kufutti milkaa'uu hin dandeenye. Jalqabbii manneen barnootaa magaalaa Finfinneetif utubaa kan ta'e; dhaabbanni miti mootummaa Al Maaktoom har'a manneen barnootaa Gaara Guurii/naannoo Haayaati. Ikoo Naannoo // Baruulee // Lak. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee. barbaadedha. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Dhuma irratti Diyaaspooran Oromiyaa Sochii Waldaa Misoomni Oromiyaa Taasisaa jiru cina dhaabachuu fi deeggarsa gochuuf ''Mana Barnootaa Bultii Addaa Oromiyaa'' daawwachuudhaan Diyaaspooran Oromiyaa Gahee isa irraa eegamu yeroo waadaa Itti galu fi Ijaarsa jalqabamaa jiru keessatti qooda kan fudhatu ta'a. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Kaayyoo waliigalaa fi bal`aa (general objective) kaa`uun hoggansa hojichaaf deeggara odeeffannoo sirrii kennuu fi kallattii agarsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo hojiin gaggeeffamaa jiru keessatti adeemsi hojii daandii sirrii irra jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu hin agarsiisu. Istaandaardii manneen barnootaa eegsisuuf Dura bu’ootaa, I/Antotaafi Supparvaayizaroonni sadarkaa 1ffaa gosa barnoota hoggansaatiin ala eebbifaman leenjii hoggnsaa (PGDSL) fudhatu. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Hundeeffama Biiroo Dhimma Dubartoota Fi Daa’immanii. Intarpiraayizii Sanyii Filatamaa Oromiyaa. Dabalataanis, Magaalaa Laga Xaafoo Laga daadhii keessatti manneen barnootaa 50 ta'an abbootii qabeenyaa dhuunfaadhaan kan jiran yoo ta'anis manneen barnoot Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti Sartifikeettiin lafti mana jireenyaa hojjettoota Mootummaa , Qonnaan bulaafi dhaabbilee tajaajila hawaasummaatiif oolu Dr Abiyyii Ahimadiin Kenname. Gabaasa Amajjii 30,2014 Jimmaa Gaafa Amajjii 28/2014 Mootummaan EPRDF fi Ministerri Barnootaa EPRDF seera haaraa baasan irratti baratoota dhaabbilee barmotaa olaanoo kanneen akka Yuunivarsiitii, Kolleejjii, manneen barmotaa sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina irraa baratan irraatti seeraa haaraa mirga baratoota biyyaatti sarbu dabarsee jira, seera kanas karaa dabballootaa fi bakka bu’oota mooraa. naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaan kuma 14 ol akka jiraatan taasiseeras jedhu itti aanaan hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaan. Hundeeffama Biiroo Dhimma Dubartoota Fi Daa’immanii. Gootonni qeerroo-barattoonni Oromoo Giincii Sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa kan dhoosan Giinci dabalatee dhaabbattoota barnootaa olaanoo hundaa fi manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa fi sabboontota Oromoo hunda biratti osoo waggaa 10ffaa FDG kabajataa jiranii ti. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Dhinsaan ijjoollummaa isaa irraa kaasee jaalalaa, fedhiifi kennaa og-barruu akka qabu ibsa. Koomishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessa Oromiyaa, Koomishinii Qophii fi ittisa Balaa Oromiyaa, Inistitiyuutii Qarannoo Qonnaa Oromiyaa, Dhaabbata Bulchiinsa Manneen Mootummaa Oromiyaa, Dhaabbilee barnootaa ol'aanoo fi Leenjii Koreewwan Olympikii ,Waldaalee ispoortii Biyyooleessaa fi Addunyaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. O’n bu’aa Misoomaa fi Demookraasii galmaa’e keessatti gaheen hayyulee guddaadha Tuesday, 24 March 2015 15:41 font size decrease font size increase font size. Murni ADWUI/EPRDF mootummaa dha ofiin jettu, Gochaa hammeenyaa ummata keenya irratti raawwataa turteen, Ummata keenya jumlaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhuun dararuu, Ajjeesuu, qe’ee isaanii irraa buqisuun baqachisiisuu, qabeenya saamuu fi manneen ummataa qabeenyaa waliin gubaa ture, ammas itti jira. Mesha barnootaa tajaajila seera barnootaa keesatti tajaajilu. 86, ta'ee sagantaa barnoota galgalaa fi dhuunfaatiin kan itti fufaan ta'a. Sadaasa 12 bara 2015. O'n bu'aa Misoomaa fi Demookraasii galmaa'e keessatti gaheen hayyulee guddaadha Tuesday, 24 March 2015 15:41 font size decrease font size increase font size. Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee ''Qubeennaa Tafarraa yiwadmaal" haarsaa Afaan Oromoof kaffalame Ta'us bishaan kennuufin alatti gargaarsa barbaachisu kennuun waan hin. 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee.